Horari de la Botiga

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i ús del present lloc web taverna1913.cat (en endavant, el "Lloc Web").

1.- Informació sobre el titular del Lloc Web
L'informem que aquest lloc web és titularitat de Taverna 1913, S.L. (En endavant, el "TITULAR"), amb N.I.F. B66629882 i domicili social en Plaça Major, 3, 08241, Manresa (Barcelona).
L'usuari (en endavant, "l'Usuari") pot posar-se en contacte amb Taverna 1913, S.L. a través de la següent adreça de correu electrònic: info@taverna1913.cat.

2.- Usuaris
L'accés i / o ús a la Web li atribueix la condició d'Usuari, i accepta, des d'aquest accés i / o ús, el present Avís Legal.
Aquest accés té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts en el Lloc Web per part del TITULAR, pot trobar-se subjecte a la contractació prèvia de el servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini.

3.- Ús del Lloc Web
L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. El lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (en endavant, "Continguts") pertanyents al TITULAR o de tercers als quals l'Usuari pot tenir accés.
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'titular del Lloc Web, dels seus proveïdors o de terceres persones, (iii) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, (iv) intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades del TITULAR, tercers proveïdors i altres usuaris; (V) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets; (Vi) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del TITULAR o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts.
El TITULAR tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d'aquestes actuacions.

4.- Propietat Intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual de el contingut d'aquest lloc web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva del TITULAR, o bé d'un tercer que ha autoritzat la utilització dels mateixos, de manera que és al TITULAR a qui li correspon l'exercici exclusiu els drets d'explotació dels mateixos.
Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre , de marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i / o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del TITULAR, de qualsevol contingut inclòs en el Lloc Web.
El TITULAR no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els serveis o els continguts de la mateixa.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos, de manera que l'Usuari mantindrà indemne al TITULAR de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de continguts en el Lloc Web.

5.- Responsabilitat i Garanties
El TITULAR declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, el TITULAR no pot fer-se responsable de: (i) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis; (Ii) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (Iii) l'absència de virus i / o altres components nocius; (Iv) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del TITULAR.
El TITULAR podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a la Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, el TITULAR de comunicar a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.
El TITULAR no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el Lloc Web, podent portar a l'Usuari a altres llocs web sobre els quals el TITULAR no té cap tipus de control, de manera que l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l'contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

6.- Hipervincles
El TITULAR no es responsabilitza l'ús que els Usuaris puguin fer dels continguts del Lloc Web ni dels continguts de tercers que apareguin en el lloc web. El TITULAR no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar, ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis que facilitin els tercers titulars d'altres llocs webs i que tinguin establerts en el Lloc Web.

7.- Durada i modificació
El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, i el TITULAR efectuar canvis sobre les condicions especificades en el present Avís Legal, i que entraran en vigor des del moment de la publicació.
El TITULAR podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, així com també la forma en què els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari accedeixi a la Web del TITULAR.
L'accés i / o l'ús del Lloc Web s'entendran com una acceptació per part de l'Usuari de el present Avís Legal i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.