Horari de la Botiga

1. Àmbit de l'aplicació.
Les condicions generals tenen per objecte la compra de productes i de serveis efectuats a distància via Internet des de la pàgina web gestionada per l'empresa.
Les presents Condicions Generals de Venda s'aplicaran a tots els lliuraments que realitzi Taverna 1913, S.L. o en nom de la seva web www.taverna1913.cat, llevat que en les Ofertes Particulars s'estableixin condicions diferents.

2. Acceptació de les condicions generals de venda.
2.1. El Client, via e-mail de confirmació de la seva comanda de compra, accepta incondicionalment i es compromet a complir en les seves relacions amb la botiga virtual, les condicions generals i de pagament són les indicades, declarant haver llegit i acceptat totes les indicacions que li van ser donades en els termes de la normativa esmentada, i tenir en compte també que la pròpia botiga virtual no es vincula més que a les condicions prèviament establertes per escrit.
2.2. La venda i subministrament de productes per part de Taverna 1913, S.L. i les seves divisions, filials i empreses vinculades (en endavant "Taverna 1913, SL") està subjecta a les presents condicions generals de contractació (les "Condicions", i el contracte entre el Client i Taverna 1913, SL regit per aquestes Condicions serà designat com el "Contracte"), sense que siguin aplicables qualssevol altres condicions diferents o addicionals que puguin contenir-se en qualsevol ordre de comanda, document o una altra comunicació (el "comanda") i que modifiquin, alterin o contradiguin els termes d'aquest Contracte. Cap terme o condició que estigui inclòs de forma preimpresa en qualsevol altre document de el client, com ara Comandes o confirmacions, alterarà o complementarà els termes d'aquest Contracte, i tot en el cas que Taverna 1913, S.L. no hagi procedit a objectar aquests termes addicionals o conflictius.

3. Obligacions client.
3.1. Les condicions generals de venda han de ser examinades A LÍNIA pels Clients visitants de la pàgina i la botiga virtual abans de confirmar les seves compres. Per tant, l'enviament de la confirmació de la comanda implica el coneixement absolut d'aquestes condicions generals de venda i la seva total acceptació. El Client es compromet, una vegada conclòs el procés de compra en línia, a imprimir i conservar les presents condicions generals de venda, ja llegides i acceptades durant el procés de compra efectuat, per satisfer integralment amb la Llei espanyola.
3.2. El Client serà l'únic responsable, exonerant en el procedent a Taverna 1913, S.L., pels danys que es derivin d'un inadequat ús, emmagatzematge, conservació o manipulació dels productes; en particular quan no hi hagi observat les indicacions, advertiments o instruccions que Taverna 1913, S.L. hagi pogut proporcionar-li al respecte.
3.3. Qualsevol informació sobre els Productes (incloent per exemple, les instruccions i consells tècnics o de qualsevol altre tipus, les indicacions publicitàries, les especificacions tècniques, les seves funcions, la seva classificació als efectes de controls d'exportació i importació, els seus usos o la seva conformitat amb els requisits legals o d'altre tipus) es proporcionen per part de Taverna 1913, SL "Tal com estan", sense que Taverna 1913, S.L. assumeixi cap responsabilitat o garantia per la mateixa. Aquesta informació no forma part de les propietats de l'Producte. Taverna 1913, S.L. no efectua declaració o garantia pel que fa a la precisió o completesa de la informació de l'Producte, i NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB QUALSEVOL INFORMACIÓ DEL PRODUCTE. Taverna 1913, S.L. recomana el Client que validi qualsevol informació relativa a l'Producte abans de qualsevol ús o actuació segons aquesta informació. Tota la informació de Producte està subjecta a canvis sense previ avís. Taverna 1913, S.L. no assumeix tampoc cap responsabilitat per errors tipogràfics o d'un altre tipus, ni per les possibles omissions en la informació del producte.

4. Realitzar una comanda a la botiga virtual
El Client efectua la compra dels productes, disponibles tal com apareixen descrits EN LÍNIA en les fitxes relatives descriptives i tècniques, a el preu AMB IVA INCLÒS. Abans de confirmar la compra a l'Client, li vindrà recapitulat el cost unitari de cada producte preseleccionat, el cost total en cas de compra de més d'un producte. A l'confirmar la compra, i a el terme de la transacció, el Client rebrà la informació de l'Nombre, la data i l'Import total de la seva comanda.

5. Pagaments.
5.1. El pagament dels productes comprats i de les despeses relatives d'expedició haurà de ser efectuat pel client a l'enviar la confirmació de la comanda mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària o Paypal.
Si no és efectuada la transferència bancària, no es prendrà en consideració la comanda. També el client podrà optar pel pagament contra-reemborsament únicament en els casos en què La botiga online ho permeti i acceptant el client abonar una comissió complementària que Taverna 1913, S.L. l'informarà prèviament.
5.2. Comissions complementàries per pagament contra reemborsament per a lliuraments a:
Espanya (península): €. 4,00 (mínim), en més 3% sobre el total d'la comanda.
Resta de la CEE: €. 6,00 (mínim), en mes 3% sobre el total d'la comanda.
Resta de l'Món: consultar prèviament.
5.3. En cas d'impagament total o parcial de l'preu de alguna comanda de Productes, a la data de venciment, en aplicació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, Article 5, l'import vençut i no pagat meritarà els interessos de demora corresponents sense necessitat d'avís de venciment ni intimació per part de Taverna 1913, SL, a més de ser de compte de l'Client les despeses de devolució en què pogués incórrer Taverna 1913, SL. Així mateix, Taverna 1913, SL estarà facultada per a suspendre o cancel·lar els lliuraments pendents de Productes a l'Client, mentre no s'aboni la comanda el pagament es trobi vençut i exigible, o a requerir el pagament anticipat de qualsevol nova comanda.

6. Disponibilitat i lliurament dels productes.
El nostre magatzem serà considerat el lloc de lliurament de totes les transaccions. La data de lliurament tindrà lloc quan el pagament s'hagi fet efectiu o quan la mercaderia estigui a punt per la seva entrega / enviament. Els terminis de lliurament són aproximats i un retard en el mateix no contempla en cap cas una possible reclamació per danys i perjudicis.

7. Transport
El client no podrà indicar el mitjà de transport pel qual desitja rebre la mercaderia; aquesta serà enviada pel mitjà que la nostra firma consideri oportú.
El client pot i ha de consultar les tarifes d'enviaments a apartat "Despeses d'enviament" d'aquesta web, per la qual cosa Client serà l'únic responsable, exonerant a Taverna 1913, S.L. per qualsevol reclamació.
La mercaderia viatjarà sempre a ports pagats carregats en factura o deguts al seu càrrec, segons les instruccions indicades pel client.

8. Què fer quan rebi la seva comanda?
1. Comproveu la recepció de l'enviament.
2. Comproveu que el producte es correspon amb la comanda i que no presenta danys aparents. Si tot estigués en ordre, accepti el lliurament.
3. Si el producte no es correspongués amb el que va demanar o si presentés danys externs, rebutgi la comanda indicant el problema.
4. Envieu un correu electrònic a la botiga virtual abans de 24 hores per a indicar el problema.

9. Generalitats
9.1. La realització d'una comanda a la botiga online suposa l'acceptació per part de client d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les de La botiga online si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per La botiga en línia.
9.2. Una comanda no és definitiu fins que és acceptada per La botiga online.
9.3. Es exclou tota responsabilitat de Taverna 1913, S.L. per danys i perjudicis causats per defectes en els productes, excepte quan vingui expressament obligada a això en virtut de llei imperativa aplicable, com en supòsits de mort o lesions corporals. Així, Taverna 1913, S.L. no serà responsable per danys tals com indirectes, lucre cessant, pèrdues de producció o de beneficis.
9.4. En tot cas, de venir obligada Taverna 1913, S.L. a assumir cap responsabilitat per danys i perjudicis soferts pel client, la mateixa vindrà limitada a una quantitat equivalent a l'import corresponent a la comanda de l'Producte causant de el dany, llevat que una llei imperativa aplicable s'imposi a Taverna 1913, S.L. un límit quantitatiu més gran.

10. Preus
10.1. Els preus publicats són vàlids excepte en cas d'error tipogràfic o manca d'estoc. Els preus mostrats dels productes INCLOUEN IVA. Les despeses d'enviament NO estan inclosos.
10.2. Els preus són amb amb el material posat al nostre magatzem de Taverna 1913, S.L., no incloent en cap cas impostos ni transport. L'embalatge està inclòs en el preu excepte indicació expressa.
10.3. Taverna 1913, S.L. podrà modificar els preus de venda dels Productes en qualsevol moment. L'augment de l'preu de venda no afectarà aquelles comandes de Productes en curs, que hagin estat prèviament acceptats per Taverna 1913, S.L. En el supòsit que el Client efectués una comanda de Productes amb un preu erroni, Taverna 1913, S.L. li comunicarà el preu correcte i, si escau, la seva acceptació a cursar la comanda, sempre que el Client ho confirmi expressament (amb el preu correcte) en els dos dies següents.
10.4. Els preus estan subjectes a canvis en qualsevol moment. Els preus només expressen el valor dels Productes i no inclouen impostos, ni despeses d'enviament, port o aranzels duaners, així com tampoc cap altre tipus de càrrecs o costos, com els relatius a l'empaquetat i etiquetatge especial dels Productes, permisos, certificats , declaracions i registres de duana (en conjunt, els "Costos addicionals"). Els Costos addicionals correran per compte de l'Client.

11. Condicions de Pagament
Els productes i serveis s'abonaran mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit o dèbit sempre que aquests estiguin implementat en el lloc web, operatiu i accessible. De la mateixa manera La botiga online garanteix que es complirà la legislació europea a l'hora de disposar de les mesures de seguretat necessàries per a la facilitació de dades bancàries. També es podrà optar pel pagament contra reemborsament únicament en el cas que la Botiga online ho permeti.

12. LOPD
A l'efecte del que preveu la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, La botiga online informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal dels usuaris (clients) que introdueixin les seves dades al Web Corporatiu creat amb la finalitat de realitzar tasques d'informació, formació i promoció comercial dels serveis de la botiga en línia. Així mateix, La botiga online l'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal incloses en l'esmentat fitxer. La botiga online es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte, en tot cas, de l'estat de la tecnologia.

13. Enviaments
13.1. La botiga online no enviarà cap producte fins que el Departament comercial hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament, o el compromís per part de el client de fer-ho contra-reemborsament.
13.2. El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què la web hagi posat els productes a disposició de el client i aquest hagi acceptat el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el correu electrònic de la web.
13.3. La botiga online s'esforça a respectar els terminis de lliurament indicats. Tanmateix, la seva demora no implicarà l'anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte.
13.4. La botiga online tractarà d'enviar sempre els productes mitjançant el sistema electe per la botiga. No obstant, en cas de fallades de transport aliens a La botiga en línia, es reserva el dret de reenviar pel mitjà que estimi oportú si així fos necessari per complir els seus compromisos.
13.5. Els temps de lliurament són indicats per a cada producte, però poden quedar subjectes a la disponibilitat per dates o manca d'estoc.
13.6. Qualsevol modificació en la data de lliurament per part de l'Client haurà de ser acceptada expressament per Taverna 1913, S.L.
13.7. Taverna 1913, S.L. es reserva el dret a interrompre el lliurament de mercaderies demanades, sense incórrer en cap responsabilitat, en cas d'impagament al seu venciment per part de l'Client de qualsevol quantitat pendent o en cas d'insolvència econòmica de l'Client.
13.8. El lliurament dels productes sempre serà en forma total de la compra, no existint fraccionaments causa de el caràcter dels productes, excepte expressa comanda de client.
13.9. Taverna 1913, S.L. lliurarà els Productes segons els termes INCOTERM en vigor i acordats amb el client.
13.10. Excepte en aquells casos en què Taverna 1913, S.L. indiqui altres termes per escrit, totes les entregues de Productes seran EXW magatzem de Taverna 1913, S.L. (Ex Works - INCOTERMS 2000). La titularitat i el risc de pèrdua es transferiran a client en el moment del lliurament dels Productes a l'transportista. Qualsevol data d'entrega que sigui proporcionada per Taverna 1913, S.L. s'ha d'entendre només com una estimació, la qual depèn de la recepció puntual de subministraments. Taverna 1913, S.L. no es responsabilitzarà per cap retard que es produís en el lliurament. Taverna 1913, S.L. es reserva el dret a fer entregues parcials, en aquest cas el Client ha d'acceptar aquesta entrega i pagar pels Productes lliurats. El retard en el lliurament de qualsevol part d'un Comanda no atorgarà a l'Client el dret a cancel·lar les altres entregues.

14. Reclamacions i devolucions
14.1. Qualsevol reclamació per danys en la mercaderia haurà de ser posada en el nostre coneixement dins de les 24 hores següents a la recepció de l'enviament, per així poder procedir a la corresponent reclamació a l'transportista.
14.2. En cas de devolució per error en l'enviament o per causes imputables a Taverna 1913, S.L. no s'acceptaran enviaments a ports deguts. La nostra firma s'encarregarà de les gestions corresponents, tant per retirar la mercaderia errònia com per la reposició de la correcta.
14.3. Qualsevol reclamació per falta d'enviament o error en el mateix haurà de ser notificat en un termini màxim de 8 dies des de la data de l'enviament de l'material.
14.4. El client no tindrà dret a sol·licitar la devolució si no ha comunicat l'error / defecte enviant un correu electrònic a el Servei d'Atenció a l'Client info@taverna1913.cat dins de les 24 hores de rebut la comanda per informar-nos de el problema.
14.5. Els productes subministrats per Taverna 1913, S.L. s'utilitzaran exclusivament per als usos assenyalats pel respectiu fabricant. El Client serà l'únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de l'ús dels productes subministrats.
14.6. Queden expressament excloses les reclamacions de danys i perjudicis formulades pel client per qualsevol causa quan no existeixi culpa greu o dolor.
14.7. La conformitat de l'Client, pel que fa a la quantitat lliurada de Productes respecte d'una comanda en qüestió, s'efectuarà mitjançant la signatura d'el corresponent albarà en el mateix moment del seu lliurament. Si el Client no efectua la seva reclamació sobre un possible defecte de quantitat a el temps de rebre els Productes, Taverna 1913, S.L. no assumirà cap responsabilitat.
14.8. El Client ha d'examinar els Productes amb la major brevetat possible després de la seva recepció per verificar la seva conformitat amb el tipus de Producte objecte de la comanda i l'absència de defectes aparents o ocults en els mateixos. En tot cas, després de la recepció dels Productes, el Client disposarà d'un termini de 24 hrs. per reclamar a Taverna 1913, S.L. per una eventual diferència de tipus dels Productes lliurats amb els sol·licitats o per l'existència d'un defecte aparent en els mateixos. De detectar el Client un possible defecte intern o no aparent en els Productes, el termini de què disposarà per reclamar a Taverna 1913, S.L. serà de 3 dies després de la seva recepció.
14.9. D'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l'conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Garanties
15.1.Taverna 1913, S.L. garanteix la qualitat i fiabilitat dels productes, acabant aquesta en el moment en què la mercaderia hagi estat modificada, manipulada o desmuntada, ja que qualsevol modificació s'entén fet sota la responsabilitat de client.

16. Aclariment final
16.1. Preguem als nostres clients comprenguin que la botiga virtual rebutjarà tota petició de reemborsament o de substitució (per dret de desistiment / revocació) de productes havent estat acceptats en el moment del lliurament. El dret de desistiment / revocació segueix sent vàlid en cas que s'observessin problemes aliens a Taverna 1913, S.L. després del lliurament i segons els termes previstos per la llei.
16.2. En la mesura que ho permetin les lleis aplicables, ni Taverna 1913, S.L. ni els seus empleats ni els seus agents seran responsables, i el Client no tindrà dret a reclamar, per cap dany indirecte, especial, ocasional o conseqüencial, ni per cap dany emergent o lucre cessant, que pogués causar-se; així per exemple no seran responsables per reduccions de beneficis o ingressos, pèrdues de dades, interrupcions en l'ús, reelaboració, costos addicionals de fabricació, danys a la bona reputació, o pèrdues de clients. En la mesura que ho permetin les lleis aplicables, i només en el cas que es causés un dany directe, Taverna 1913, S.L. indemnitzarà el Client amb una suma que mai no podrà ser superior a el preu original de l'Producte en qüestió. En la mesura que les lleis aplicables no considerin aplicables aquestes limitacions de responsabilitat, la responsabilitat total de Taverna 1913, S.L. davant de qualsevol incident que es produís, no serà en cap cas superior a 100 EUROS o el seu equivalent.