Horari de la Botiga

Aquesta política de privacitat té per objecte informar a l'usuari (en endavant, "l'Usuari") de la pàgina web taverna1913.cat (en endavant, el "Lloc Web") sobre la recollida i tractament de les seves dades personals.

1.- Quina és l'empresa responsable de l'tractament de les seves dades?
L'empresa responsable de l'tractament de les seves dades és Taverna 1913, S.L. (En endavant, "RESPONSABLE") amb NIF B66629882 i domicili social en Pl. Major, 13, 08241, Manresa (Barcelona).
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present Política de Privadesa i Protecció de Dades, l'Usuari podrà contactar amb RESPONSABLE al correu electrònic info@taverna1913.cat.

2.- Per què el RESPONSABLE està legitimat per dur a terme el tractament de dades?
El RESPONSABLE processa les dades personals d'l'Usuari per tal de poder dur a terme la prestació dels serveis que aquest hagi sol·licitat a través del Lloc Web, per a això l'Usuari presta el seu consentiment mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa i les caselles facilitades corresponents.
El RESPONSABLE es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura, complint íntegrament amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD").
 
3.- Quines són les finalitats de l'tractament de les seves dades de caràcter personal?
La present Política de Privacitat regula l'accés i l'ús als serveis (en endavant, els "Serveis") que el RESPONSABLE posa a disposició dels Usuaris interessats en els serveis i als continguts allotjats en el Lloc Web.
De conformitat amb el que estableix el RGPD, l'informem que les seves dades personals seran tractades amb les finalitats que es relacionen a continuació:
(I) Prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari en el Lloc Web.
(Ii) Enviar Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de l'RESPONSABLE, per correu electrònic, SMS / MMS, per carta, telèfon, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, si així ho desitja l'usuari.
No obstant això, l'Usuari podrà revocar el consentiment en cada comunicat comercial que se li faci arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació a la següent adreça de correu electrònic info@taverna1913.cat.
 
4.- Conservació de les dades
Les dades demanades pel RESPONSABLE es conservaran mentre es mantingui la relació contractual de prestació de serveis entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d'aquestes dades per l'Usuari.
S'informa l'Usuari que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

5.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris
L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a l'RESPONSABLE qualsevol modificació de les mateixes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el RESPONSABLE el dret a excloure dels serveis registrats a tots els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-responsabilitzar a l'RESPONSABLE de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites.
Qualsevol modificació o actualització dels mateixos, s'ha de comunicar a l'RESPONSABLE a través dels mitjans de comunicació disponibles en la present Política de Privacitat.

6.- Com arrebossat meu consentiment i exèrcit meus drets?
L'Usuari tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, (v) oposar-se a el tractament de les seves dades (vi) exercir el dret a l'oblit de les seves dades i (vii) sol·licitar la seva portabilitat. A més, tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats.
Per exercir aquests drets és necessari que l'Usuari acrediti la seva personalitat davant el RESPONSABLE mitjançant l'enviament d'una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
Els Usuaris poden exercir tots aquests drets a través dels mitjans de comunicació facilitades en la present Política de Privacitat.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7.- Seguretat i conservació de les dades.
La protecció de la privacitat i les dades personals dels seus clients i visitants és molt important per al RESPONSABLE. Per tant, el RESPONSABLE fa tot el que està en la seva mà per impedir que les seves dades s'utilitzin de forma inadequada. Als seus dades només pot accedir el personal autoritzat.
El RESPONSABLE manté la seguretat adequada de protecció de dades personals d'acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els Usuaris facilitin a través del Lloc Web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
El RESPONSABLE es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable.
Les dades personals proporcionades es conservaran per part de l'RESPONSABLE durant el temps necessari per a prestar el servei.
 
8.- Enllaços
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. Tingueu en compte que no som responsables de l'tractament de dades que puguin realitzar els titulars d'altres llocs web. La present Política de privadesa és vàlida exclusivament a la informació que recopilem en aquest lloc web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privadesa dels llocs web amb els que enllaci des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

9.- Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat
El RESPONSABLE es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta política de privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, se li comunicaran als Usuaris mitjançant avisos en el Lloc Web, o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.